תקנון נטפיי

1. הקדמה

1.1 אתר האינטרנט Netpay.co.il מופעל על ידי חברת נט פיי בע"מ.
1.2 האתר מאפשר רכישת מוצרים ושירותים מחנויות, יבואנים עסקים וכו'. ותשלום עבור הרכישה באמצעות כרטיסי אשראי.
1.3 הוראות התקנון יחולו על כל שימוש באתר ורכישה באמצעותו.
1.4 מקום שמדובר באדם - אף חבר בני אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
1.5 השימוש באתר או רכישה של מוצרים ושירותים באמצעותו תחשב כהסכמה לתקנון ולתנאיו.
1.6 Netpay רשאית בכל עת לשנות את התקנון, כולו או חלקו. במקרה כזה יחולו השינויים מיד עם הופעתם באתר.

עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, קודם לשינוי, יחולו עליהם הוראות התקנון שהיו בתוקף בעת ביצוע העסקה.

2. הגדרות

למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת בצידם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

האתר: netpay.co.il.
Netpay: חברת נט פיי בע"מ.
בנק או תאגיד בנקאי: כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א - 1981.
לקוח: כל מי שרכש מוצר או שירות באמצעות האתר ובהתאם להוראות תקנון זה.
מוצר, שירות: כל מוצר, שירות, מידע, נכס, כסף, זכויות וכו' שנרכשו או נמכרו באמצעות האתר ובהתאם להוראות תקנון זה.
הספק או הספק המוכר: כל חנות או עסק המוצגים באתר כמוכרים של מוצרים או שירותים.

3. הזמנות

3.1 באתר מוצגים ספקים המוכרים מוצרים ושירותים.
כל ספק מציג את מוצריו ושירותיו, תנאי המכירה, המחירים המבוקשים, תנאי התשלום, מועדי האספקה וכו'.
3.2 הזמנה לרכישת מוצר או שירות מספק תעשה באמצעות האתר. האתר יעביר את ההזמנה לספק לצורך ביצוע ההזמנה ואספקת המוצר או השירות שנרכשו, בהתאם לתנאי העסקה שנקשרה בין הלקוח לבין הספק.
3.3 הספק אחראי לטיב המוצר, להתאמתו להזמנה, לתכונותיו ולאספקתו ללקוח כמו גם ליתר ההתחייבויות החלות על ספק מכוח כל דין.
3.4 בירורים בכל עניין ודבר הקשור למוצר, לשירות ולאספקתם יעשו על ידי הלקוח, ישירות עם העסק, בהתאם לפרטים המופיעים בכתובת האתר.
3.5 בהתאם למדיניות Netpay, אין היא נותנת שירותיה לספקים שאינם מפרסמים את מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם באתר, וזאת על מנת להגן על לקוחותיה ולסייע להם.

4. תשלומים

4.1 תשלומים לספקים בגין רכישת מוצרים או שירותים יעשו באמצעות שרתי התשלום של Netpay.
4.2 שרתי התשלום של Netpay יבצעו העברת נתונים חסויים של הלקוח אך ורק בדרך שתבטיח את השמירה על סודיות המידע, חיסיון הנתונים האישיים וסודיות פרטי כרטיסי האשראי.
היום מעבירה Netpay את המידע הסודי והחסוי בשיטת SSL, שהיא השיטה המתקדמת ביותר הנהוגה במסחר האלקטרוני בסוג כזה של פעילות עסקית.
Netpay רשאית לשנות את השיטה ולשפרה בשיטות מתקדמות אחרות או נוספות על מנת להגן על הלקוח ועל פרטיותו.
4.3 כאמור, לאחר קליטת פרטי ההזמנה על ידי Netpay היא תועבר לביצוע לספק המוכר. בד בבד תועבר הוראת חיוב לחברת כרטיסי האשראי של הלקוח.
חברת כרטיסי האשראי, בהתאם לכלליה ולנוהגיה, תזכה את חשבון Netpay בגין הרכישה ובהתאם לתנאי ההזמנה.
Netpay תשלם את תמורת הרכישה לספק המוכר בהתאם להסכם שנחתם בין Netpay לבין הספק המוכר.

5. התחייבויות Netpay כלפי הלקוח

5.1 Netpay מתחייבת כלפי הלקוח כי אם תקבל ממנו הודעה על ביטול עסקה, בתנאים, במועדים ומהנימוקים המפורטים להלן, היא תמנע מהעברת התשלום בגין רכישת המוצר או השירות לספק, ותחזיר ללקוח את כספו.

סעיף
האירוע
טיפול Netpay
תנאים מוקדמים והכרחיים
5.1.1 אי קבלת המוצר או השירות Netpay תברר עם הספק אם המוצר או השירות לא סופקו ובמקרה כזה תבטל Netpay את העסקה, מייד לאחר קבלת ההודעה מהלקוח, תודיע על כך לעסק ותודיעו לא לספק את המוצר או השירות קבלת הודעה מהלקוח, תוך 30 יום מיום החיוב, באמצעות טופס מקוון מהקישור הנ"ל כי המוצר או השירות לא סופקו והלקוח ביטל הרכישה מהספק.
[ ביטול עסקה ]
5.1.2 אי קבלת המוצר או השירות במקרה של רכישה בתשלומים Netpay תברר עם הספק אם המוצר או השירות לא סופקו, ובמקרה כזה תבטל Netpay את העסקה, מייד לאחר קבלת הודעה מהלקוח, תודיע על כך לספק ותודיעו לא לספק המוצר או השירות ללקוח. Netpay תחזיר התשלומים שנוכו מחשבונו של הלקוח ותבטל החיובים העתידיים אם תוך 30 יום מיום החיוב הראשון תקבל Netpay הודעה מהלקוח באמצעות טופס מקוון, מהקישור הנ"ל, כי המוצר או השירות לא סופקו והלקוח ביטל הרכישה מאת הספק.
[ ביטול עסקה ]
5.1.3 ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 Netpay תבטל העסקה אם ביטול העסקה ע"י הלקוח היה כדין והמוצר או השירות טרם סופקו ללקוח. במקרה כזה יוחזרו ללקוח התשלומים ששילם ביטול העסקה יהיה כדין ובמועדים הקבועים בדין והודעה מהלקוח התקבלה תוך 30 יום מיום החיוב הראשון באמצעות טופס מקוון, מהקישור הנ"ל , כי המוצר או השירות לא סופקו והלקוח ביטל הרכישה.
[ ביטול עסקה ]
5.1.4 אי קבלת המוצר או השירות עקב פש"ר, כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פרוק אם המוצר או השירות לא סופקו בהתאם להתחייבויות הספק תחזיר Netpay ללקוח את התשלומים ששילם עבור הספק התקבלה הודעה מהלקוח, תוך 30 ימים מיום החיוב כי המוצר או השירות לא סופקו והלקוח ביטל את העסקה עם הספק.
ההודעה תשלח ל Netpay באמצעות טופס מקוון מהקישור הנ"ל
[ ביטול עסקה ]
5.1.5 רכישת מנוי לתקופה מוגבלת, באמצעות Netpay Netpay תודיע לספק על ביטול המנוי ותמנע המשך חיובי הלקוח באמצעותה קבלת הודעה על ביטול המנוי באמצעות טופס מקוון, מהקישור הנ"ל, עד 2 ימי עסקים לפני ביצוע החיוב החודשי
[ ביטול עסקה ]

5.2 לראשונה בישראל ניתן ללקוח בטחון רב כי יקבל את המוצר או השירות שהזמין, ובמקרה של ביטול ההזמנה מהסיבות המפורטות לעיל, יוחזר לו כספו.
5.3 מדיניות החברה היא לבצע העברה בטוחה של תשלומים מהלקוח לספק מחד ומניעתם מספק שלא מילא אחר התחייבויותיו ולא סיפק המוצר או השירות שהוזמן ובגינו חויב כרטיס האשראי.
5.4 Netpay תעשה כל שביכולתה כדי להגן על הלקוח ולהקנות בטחון ברכישותיו באינטרנט, באמצעות Netpay.
5.5 למניעת ספק מובהר, כי הספקים שבאתר אינם בבעלות Netpay אלא אם נאמר בכתובת הספק אחרת.

6. אבטחת תהליך הרכישה

6.1 על מנת להבטיח את תהליך הרכישה באמצעות Netpay של מוצר או שירות כמו גם להבטיח את זכויות הפרט וצנעת הפרט של הלקוחות משתמשת Netpay במנגנונים משוכללים מהטובים הקיימים במסחר האלקטרוני.
6.2 כך למשל מועבר המידע "הרגיש" בשיטת SSL, המערכת מבוקרת, סגורה לחלוטין בשיטות ובאמצעים שנרכשו ו/או שפותחו על ידי Netpay או חברות קשורות.

7. הודעות ביצוע וחשבוניות

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, ישלח שרת התשלומים של Netpay הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני שתאשר קבלת ההזמנה.
חשבונית /קבלה מהספק תצורף לכל משלוח או תישלח לכתובת הלקוח.

8. ביטול עסקה

8.1 בנוסף לאמור בסעיף 5.1.3 רשאי הלקוח לבטל עסקה ולקבל את כספו בחזרה גם לאחר שהלקוח שילם עבור המוצר, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981.
8.2 בנוסף לאמור בסעיף 5.1.3 רשאי הלקוח לבטל עסקה ולקבל כספו חזרה עד לשני ימי עסקים מהמועד בו היה על הספק ליתן ללקוח השירות המוזמן.
8.3 בנוסף לכל האמור לעיל, החליטה Netpay להטיב עם לקוחותיה ולאפשר להם ביטול עסקה תוך 30 יום מיום עשייתה בתנאי שהלקוח פעל בתום לב ובתנאי שהתשלום בגין העסקה המבוטלת נעשתה בהתאם לכללים הנהוגים בחברות כרטיסי האשראי (ויזה או מאסטרכרט).
במקרה כזה, תחזיר Netpay ללקוח את הסכום ששולם אם להודעת הביטול צורף אישור בכתב מהספק המוכר כי המוצר הנרכש הוחזר לו שלם ובאריזה המקורית.
עם קבלת הודעה ואישור כאמור תבטל Netpay את העסקה ותזכה את הלקוח במחיר ששילם בגינה.

9. התחייבויות לאי אגירת מידע

בשרתי התשלומים של הספקים אשר מספקים מוצרים או שירותים ומעבירים הוראות חיוב תשלומים של לקוחותיהם לשרתי Netpay לא ייאגר מידע לגבי Netpay, לגבי התשלומים, ולגבי מידע על פרטי כרטיסי האשראי.

10. שקיפות

Netpay תאפשר לכל לקוח לראות את סטטוס ההזמנות שלו ותאפשר לכל ספק לראות את סטטוס ההזמנות שהוזמנו ושבוצעו, וזאת באמצעות מערכת מעקב הזמנות שפותחה על ידי Netpay, כדי לאפשר פעילות תקינה ויעילה של שירות הלקוחות.

11. הוראות, תלונות ובירורים

11.1 בכל שאלה או טענה או בקשה או דרישה בקשר לתשלום יש להפנותה ל Netpay טל: 03-612-6966 בימים א-ה בין השעות 17:00 - 09:00 או לכתובת החברה, התע"ש 8, רמת גן, 52523.
11.2 בירורים בענייניי מוצרים או שירותים שנרכשו יש להפנות ישירות לספק המוכר על פי מספר הטלפון וכתובת הספק כמפורט באתר הספק.
11.3 תלונות על ספקים ובעיות עם ספקים ניתן לדווח בטופס מקוון לחץ כאן.

12. סודיות

Netpay מתחייבת לשמור על כל מידע שיגיע לרשותה במסגרת השמוש באתר זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"ב - 1982.

13. הדין החל וסמכות השיפוט

13.1 תקנון זה מהווה חוזה בין הלקוח לבין Netpay.
13.2 תקנון זה הוא בנוסף להסכם שיוצר בין הלקוח לבין הספק בנוגע לרכישת מוצרים או שירותים.
13.3 במקרה של סתירה או אפשרות לפרוש שונה של תקנון זה ותקנון אתרי הספקים, יועדף האמור בתקנון זה.
13.4 התקנון יפורש לפי דיני מדינת ישראל בלבד.
13.5 סמכות השפוט, העניינית והמקומית, תהייה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

14. עדכון

תקנון זה עודכן בתאריך ‏31/01/05 שעה ‏2:24 ותחילת תוקפו בתאריך ‏יום שלישי 01 פברואר 2005 שעה 24:00.


צרו אתר חתונה פרטי משלכם ותוכלו לשתף חברים ומשפחה מכל העולם באירוע הגדול בחייכם!

הרשמה

המתנה המושלמת

אורי וגילי, חוות רונית, 6/9/05

אורי וגילי: האתר הנ"ל תרם לנו כזוג לאמצעי תקשורת נוסף עם אורחינו ולהם כמקום בו יכולים לקרוא אודותינו, אודות האירוע, לאשר הגעתם ולברך אותנו באופן אישי.

»  לקוחות מרוצים נוספים

פרסומת